ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden «on-line» zijn van toepassing voor alle contractuele relaties tussen « Atelier la trouvaille sarl » waarvan de sociale zetel is gevestigd op 4 Av Lt Col Broche  – 30210 Remoulins (France) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandem onder het nummer 418 598 702 000 37 en elke fysieke of morele persoon die een aankoop wenst te doen via de Internet site, hierna “Klant” genoemd of aan de referentie hiervan door “u” of “uw”.  De term “Partijen” refereert zowel naar « Atelier la trouvaille sarl » als naar de Klant.


ARTIKEL 1: Inleiding

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van wijzigingen die voor beide partijen gelden. Door de bevestiging van de bestelling verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord dat hij kennis heeft genomen van de huidige algemene voorwaarden en deze heeft geaccepteerd. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en de onze, is overeengekomen dat deze laatste van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden door « Atelier la trouvaille sarl » zonder voorafgaande verwittiging. Enkel de gepubliceerde voorwaarden op het moment van de aankoop op de site van EZAURA zijn van toepassing op het contract tussen de Partijen.

ARTIKEL 2 : Aanbod

Het staat « Atelier la trouvaille sarl » vrij om op elk moment één of meerdere voorgestelde producten op de site in te trekken. Het aanbod van de gepresenteerde producten op de site is geldig zolang ze on-line toegankelijk zijn op de site van EZAURA.       
Het aanbod is van toepassing zolang de voorraad strekt en, voor sommige producten enkel voor een vastgestelde periode en in voorkomend geval op de aangeduide hoeveelheden op de site.
Indien een besteld product niet voorradig is bij « Atelier la trouvaille sarl » en/of bij de fabrikant, zullen wij u contacteren binnen de 8 dagen vanaf de datum van uw bestelling teneinde u op de hoogte te houden en u eventueel een vervangend product voor te stellen.  Indien ons voorstel u niet voldoet, heeft u de mogelijkheid de bestelling te annuleren en de terugbetaling te krijgen van de door u reeds betaalde bedragen voor de betreffende bestelling.
Ingeval van tijdelijke niet-beschikbaarheid van bepaalde producten, zullen we u de overige beschikbare producten leveren. De leveringskosten voor de rest van de bestelling vallen ten onze laste.

ARTIKEL 3 : Bestelling en betaling

De bestelling gebeurt door een selectie van de artikelen in de virtuele boetiek. De geselecteerde artikelen worden in de virtuele caddie geplaatst. De inhoud van de caddie en de prijs van de gekozen artikelen zijn zichtbaar op alle pagina’s van de site.
Bij de visualisatie van de inhoud van de caddie, verschijnt de knop “Bestellen”.  Wanneer men klikt op deze knop, krijgt men een gedetailleerd overzicht van de bestelling, van de leveringsadressen en van de facturatie.
Na de acceptatie van de «Algemene verkoopsvoorwaarden» en na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling uitgevoerd.
Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen. Elke opgelegde BTW-verhoging of nieuwe taks tussen het moment van de bestelling en de uitvoering van de levering, valt ten laste van de klant.
De leverings- en verzendingskosten zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het volume, het gewicht, de gekozen afzender. Deze kosten staan vermeld in het overzicht van de bestelling en inbegrepen in de te betalen prijs.
Behoudens tegenbericht, leveren de informatica-vermeldingen van « Atelier la trouvaille sarl »  en van onze toeleveranciers het bewijs van alle transacties tussen « Atelier la trouvaille sarl » en de klant. De vermelding van het nummer van uw debetkaart of kredietkaart en uw definitieve validatie van de bestelling zijn het bewijs van uw akkoord hiervan en van de huidige verkoopsvoorwaarden via de verkoopslijn. Deze validatie geldt als een handtekening.
« Atelier la trouvaille sarl » zal zich het recht voorbehouden om een geplaatste bestelling te weigeren indien u nog een onbetaalde schuldvordering heeft lopen.

ARTIKEL 4: Herroepingsrecht

De klant beschikt over een termijn van 14 volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, vanaf de dag na de levering van de goederen.
Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht, volstaat het om de goederen terug te sturen naar « Atelier la trouvaille sarl »; de kosten van de terugzending vallen ten laste van de klant.
Bij de terugzending van de terug te nemen goederen dient u altijd de volgende documenten in kopie bij te voegen:
•    de bestelbon die bij de bestelling werd gevoegd
•    de uitdrukkelijke vermelding dat u afziet van de aankoop van de  eruggestuurde goederen.
De teruggestuurde artikelen moeten in nieuwe en ongebruikte staat zijn en in de originele, niet beschadigde verpakking zijn; bij gebreke hiervan kan geen terugbetaling gebeuren.

ARTIKEL 5: Levering en risico tijdens het transport

Behoudens uitdrukkelijke vermelding, begint de leveringstermijn te lopen vanaf de datum van ontvangst van de bevestigingsmail van de bestelling.
Behoudens uitdrukkelijke vermelding in het contract, zijn de leveringstermijnen indicatief; een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot opzegging van de bestelling of op eender welke schadevergoeding.
De verzending gebeurt op kosten en risico van de koper. Op vraag van de koper kan het materiaal worden verzekerd door de verkoper maar op kosten van de koper.

ARTIKEL 6 : Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van « Atelier la trouvaille sarl »  voor het niet respecteren van de contractuele verplichtingen kan niet worden ingeroepen ingeval van onverwachte omstandigheden of in geval van overmacht, het zich voordoen van een onverwachte gebeurtenis bij de klant of eender welk ongemak, onvoorziene en onoverkomelijke schade bij het gebruik van het Internet (storing, virus, enz.)
De aansprakelijkheid van « Atelier la trouvaille sarl » beperkt zich dan ook exclusief tot eventuele directe schade en kan in geen geval worden aangesproken ingeval van indirecte schade zoals derving, commercieel verlies, gegevensverlies, deficit of eender welke vorm van indirecte schade die niet was voorzien op het moment waarop u de site raadpleegde of een on-line aankoop verrichtte.

ARTIKEL 7 : Waarborg

Overeenkomstig de wet van 1 september 2004 met betrekking op het beschermingsrecht van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, geniet de consument van een legale garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.  De bepalingen 1649bis t/m 1649octies van het burgerlijk wetboek zijn van toepassing. « Atelier la trouvaille sarl » stelt zich garant voor deze garantiewaarborg.
De waarborg is echter niet van toepassing indien het gebrek zou ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of door niet overeenkomstig gebruik van het product door de klant.
Indien het product een gebrek vertoont tijdens de garantieperiode, gelieve « Atelier la trouvaille sarl » te contacteren via mail op volgend adres: contact@EZAURA.com.
Indien het product niet kan worden hersteld en niet kan worden omgeruild door een identiek of gelijkwaardig product, zal dit worden terugbetaald.

ARTIKEL 8: Klacht

Indien u een klacht wenst in te dienen bij, staat onze klantendienst te uwer beschikking.
U kan ons contacteren via e-mail aan contact@ezraura.com of via briefwisseling naar de Klantendienst  Atelier la trouvaille, 4 Av Lt Vol Broche – 30210 Remoulins – France met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van uw klacht en met bijvoeging van een kopie van uw bestelling of minstens de vermelding van het nummer van de bestelling dat wij u toekende en opgave van uw persoonlijke gegevens.
Binnen de 24 uur zal u een antwoord ontvangen.  Indien u binnen een termijn van vijf (5) werkdagen geen antwoord van ons zou ontvangen, gelieve ons dan opnieuw te contacteren. Wij zullen al het mogelijke doen om u te helpen en een oplossing te vinden. Het kan gebeuren dat uw e-mails worden geblokkeerd door onze anti-spam filters of ons niet bereiken of dat de briefwisseling die u ons toestuurde niet toekomt.

ARTIKEL 9: Rechtspraak

Het feit dat « Atelier la trouvaille sarl » op een gegeven moment beslist om één van de clausules van de algemene voorwaarden van on-line verkoop of van de legale vermeldingen niet toe te passen, heeft geen enkel gevolg op het definitief verzaken van deze clausules.
De niet-rechtsgeldigheid of de wederrechtelijkheid van één van de voorziene clausules in de contracten (bijzondere en algemene voorwaarden) overeengekomen tussen de partijen, brengt geenszins de ongeldigheid of nietigverklaring met zich mee van de andere voorwaarden van het contract tussen de Partijen – de overblijvende bepalingen blijven integraal van toepassing.

ARTIKEL 10: Toepassingsrecht en bevoegde rechtbank

De contractuele relaties tussen de Partijen worden uitsluitend geregeld door de france wetgeving. Enkel de France  rechtbanken zijn bevoegd.